משולחנה של ועדת האתיקה: טיוטת קוד האתי של ארגון הרוקחות בישראל

בשנת 1997 נוסד ארגון הרוקחות בישראל, על ידי קבוצת רוקחים שהבינו שהבטחת העתיד של המקצוע תלוי בהקמת גוף המעודד את קידומו של הרוקח בכול תחומי הפעילות ומייצג האינטרסים של כלל הרוקחים. היום לאחר כמעט עשרים שנה הארגון ממחיש את המטרות האלה. בתקופה זאת הרחיב הארגון את פעילותיו בכיוונים רבים. פעילויות אלה כוללות ארגון כנסים, ייצוג המקצוע כלפי הממשלה בקידום שינויים בחוקים ותקנות הממסגרות את עבודת הרוקחים. הארגון מספק קורסים בלימודי המשך בתחומי הפרקטיקה לרוקחים בשטח ופועל כפורום להחלפת רעיונות והצגת בעיות העומדות מול הרוקחים בעבודה יום יום ועוד.

הרבה חברים במקצוע פועלים בהתנדבות בארגון וכולם מתוך כוונות טובות. בהתאם לדרישת רשם העמותות יש להקפיד לעמוד בכללי התנהגות אתית של חברי ועובדי הארגון על מנת למנוע התנהגות שאינה הולמת אפילו בשוגג. נכתבו קודים לגופים רבים בארץ כולל בנקים, גופים ציבוריים, הכנסת וממשלת ישראל. שני הגופים האחרונים עדיין לא אישרו הקודים המוצעים וממשיכים לדון בהם בוועדות.

ביולי השנה פנתה ועדת הביקורת של הארגון דרך המועצה לוועדת אתיקה להציע ולערוך קוד התנהגות עבור חברי ועובדי הארגון. הקוד אמור להתייחס לאנשים העובדים בוועדות שונות ובניהול הארגון. הקוד בא כתוספת לקוד האתי המקצועי של חברי הארגון המופיע באתר הארגון.

להלן אני מציג טיוטה לקוד. קוד אתי נוסף נמצא בשלבי הכנה על ידי ד"ר שרה אייל עבור ארגון כנסים והתנהגות מרצים.

אני מבקש מהחברים לקרוא את הקוד ולשלוח הערות אלי במייל על מנת שהקוד יהיה הטוב והמתאים ביותר לארגון. המייל שלי alangre5147@gmail.com.

 

הקוד האתי של ארגון הרוקחות בישראל

כלל התנהלות חברי העמותה ומוסדותיה (טיוטה)

 

הוכן על ידי פרופ' אלן גרינברג

יו"ר ועדת אתיקה

ארגון הרוקחות בישראל

מבוסס על קוד אתי לעמותות של פרופ' אסא כשר

 

מבוא

עמותות, מוסדות וארגונים ללא כוונת רווח (שם כולל להלן – "עמותות"), הפועלים בכל תחומי החיים על מנת לקדם את החברה, הם מסימניה של מדינה דמוקרטית מודרנית. פעילותן של העמותות מבוססת על ערכים של התנדבות, תרומה, עזרה הדדית, שירות וסיוע, ויחד הן יוצרות את "המגזר השלישי" בישראל – מגזר ההתנדבות ומוסדות ללא כוונת רווח. פעילות המגזר מושתתת כאמור על ערכים של שירות לכלל והעמותות בישראל הן נאמנות הציבור הפועלות להגשמת מטרות חברתיות המקדמות את החברה הדמוקרטית בישראל במגוון תחומים: חינוך, דת, השכלה גבוהה, בריאות, מחקר, שירותים חברתיים, זכויות האזרח, איכות הסביבה, פילנתרופיה, תרבות, אמנות ספורט ועוד.

הקוד האתי שלהלן מטרתו לנסח עקרונות פעולה, עקרונות התנהגות וכללי מנהל תקין, עבור ארגון הרוקחות בישראל להלן "הארגון". הקוד נועד לסייע במימוש ייעודו של הארגון ובא להשלים את הקוד האתי הייחודי לתחומים המקצועיים שעל פיהם פועלים הרוקחים. קוד אתי זה מחייב את עובדי הארגון, את ההנהלה והמתנדבים, את מקבלי השירות וכן כל אדם הקשור במישרין או בעקיפין לפעילות הארגון.

א – מטרות הארגון

הארגון יפעל לממש את המטרות שלשמן הוקם ויבחר את הדרכים והאמצעים שידגישו את הרוח של הארגון ועקרונותיו, למען חבריו ולקוחותיו.

ב – תודעת השירות

 1. ייעודו של הארגון לפעול כדי לממש את המטרות שלשמן הוקם, מתוך התחשבות במטרות הארגון, רוחו והדרכים שנבחרו על מנת ליישם מטרות אלה.
 2. יודגש כי פעילי הארגון ונותני השירות חייבים לפעול מתוך אחריות, מסירות ומקצועיות מרבית. כפי שנדרש הארגון יציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיו ואת הקוד האתי המחייב אותו.

ג – סודיות

הארגון ישמור על סודיות המידע של הלקוח או מקבל השירות. הארגון לא ישתמש במידע של הלקוח או מקבל השירות, אלא לצורך פעילות הארגון, ובהסכמת הלקוח בלבד.

ד – שיתוף מקבלי השירות

 1. הארגון ישתף את מקבלי השירות בפעולות הננקטות למענם, מתוך שיקול דעת ובהתאם למטרות הארגון.
 2. הארגון ימסור לפונים אליו פרטים על מטרותיו, השירותים שהוא נותן ללקוחותיו והתנאים לקבלתם.

ה – גיוס תרומות ושימוש בכספים

 1. כספי התרומות שיגויסו הם כספי ציבור, ועל כן יקפיד הארגון על זהירות יתרה בשימוש בהם, בהתאם למטרות הארגון.
 2. מוסדות הארגון יתנו את דעתם על יחס נאות וסביר בין הוצאות המנהל והשכר לבין הוצאות לפעולות העמותה.
 3. הארגון יקפיד שכוונת התורם תוגשם במהימנות ובנאמנות בהתאם לרוח הארגון.

ו – טובות הנאה

 1. לא יקבל עובד ארגון או בעל תפקיד כלשהו בארגון טובת הנאה כלשהי, בין לעצמו ובין לארגון, שתשפיע או שעשויה להשפיע על פעולתו בארגון או למענו, מלבד זכויותיו שנקבעו בתקנון הארגון.
 2. עובד בארגון או בעל תפקיד כלשהו בארגון יימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין של ניגוד עניינים בכל פעילות שנעשית מטעם הארגון, הנהלתו, מוסדותיו או פעיליו.ז – נאמנות

כל עובד ארגון, חבר הנהלה, מתנדב או חבר בארגון מתחייב לשרת את הארגון ומטרותיו בנאמנות, במסירות, ביושר, בהגינות ובאחריות ציבורית.

ח – אחריות כלפי עמיתים

 1. הארגון מתחייב לא לפגוע בשמן הטוב, במוניטין או בהישגים המקצועיים של ארגונים אחרים.
 2. יש לעודד שיתוף פעולה בין ארגונים למען מטרות משותפות. יוכר זכותם של ארגונים להתאגד על בסיס אידאולוגיה שונה.

ועדת האתיקה

ועדת האתיקה תשאף ותפעל להרחיב את המודעות לקיומו של הקוד האתי על מנת שהעמיתים בארגון ינהגו על פיו. כל אדם רשאי לפנות לוועדת האתיקה של הארגון היה ועמית בארגון נהג בניגוד לקוד האתי של הארגון .